Breda staat pal voor de bescherming van dieren


Amen­dament aange­nomen

16 juni 2022

We stellen vast dat:

  • tussen VVD, Groenlinks, PvdA en CDA het concept bestuursakkoord "Dichtbij doen, samen sterk vooruit" is vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad;
  • in het voorstel benoemd wordt dat Breda staat voor het beschermen van dieren.

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • er veel verschillende dieren wonen in Breda waaronder; huisdieren, wilde dieren, kinderboerderij dieren, dierentuin dieren en productiedieren;
  • deze dieren ook onderdeel uitmaken van de Bredase samenleving;
  • ook los van het nut voor de mens dieren waardevol zijn;
  • de Nederlandse overheid sinds 1981 die intrinsieke waarde van het individuele dier erkent.

We vinden dat:

  • in het voorstel onderkend moet worden dat de dieren een eigen intrinsieke waarden hebben en het waard zijn beschermd te worden en hun positie binnen Breda's beleid versterkt moet worden.

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen.

Het voorstel vast te stellen, nadat het als volgt is aangepast:

op pagina 35 in hoofdstuk 7 "Openbare ruimte, groen en klimaatadaptatie”, in de paragraaf "Wat betekent dit concreet", onder de kop "Groen, natuur en klimaatadaptatie" de tekst "Breda staat pal voor de bescherming van dieren. Samen met onze inwoners en ondernemers van Breda bekijken hoe we meer invulling aan dierenwelzijn kunnen geven. Hiervoor ontwikkelen we een dierenwelzijnsnota.”

Te veranderen in:

"Breda staat pal voor de bescherming van dieren, dieren hebben een eigen intrinsieke waarde en verdienen reeds op die grond een solide dierenwelzijnsbeleid. Samen met onze inwoners en ondernemers van Breda bekijken we hoe we meer invulling en prioriteit aan dierenwelzijn kunnen geven. Hiervoor ontwikkelen we een ambitieuze dierenwelzijnsnota, waarin rekening wordt gehouden met alle perspectieven op dieren die in de raad leven."

Dit hebben we besloten in de openbare vergadering van 16 juni 2022.Status

Aangenomen

Voor

Tegen