Vervoer zonder vervuiling


OV naar de omlig­gende dorpen moet worden verbeterd

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder

als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

 • Goed en duurzaam openbaar vervoer

  Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar

  vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer.

  Laten we in Breda beginnen!

  • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen zoals de OV-fiets. Niet alleen op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke bushaltes zijn deze een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer. Zoals bushalte Centrum, Heksenwiel, de Donk en Schoutenlaan.
   De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets worden de P&R-faciliteiten gratis.
  • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen, zoals Bavel, Prinsenbeek en Ulvenhout is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar. Openbaar vervoer is in Breda ook ‘s avonds en ‘s nachts beschikbaar.
  • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2030 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven en emissievrij.
  • In samenwerking met de NS start Breda een pilot om naar Parijs’ model de OV-fiets toegankelijker te maken door op verscheidene plekken inleverpunten voor de OV-fiets te maken.
  • Breda realiseert bij Breepark een transferium naar het voorbeeld van ‘s-Hertogenbosch. Vanuit daar rijden met grote regelmaat duurzame bussen naar het centrum.
  Meer informatie
 • Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht!

  Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Breda kiest ervoor om de

  openbare ruimte terug te winnen op de auto.

  • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
  • De binnenstad wordt autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P+R-voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken met liftershaltes.
  • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven voor parkeren en parkeervergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger
  • tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
  • Breda streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
  • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
  • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
  • Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
  • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantarenpalen. ● Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief
  • ondersteund.
  • Breda richt aangewezen wijken in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
  • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
  • Breda blijft inzetten op internationale treinaansluitingen en faciliteert deze.
  • Breda werkt op geen enkele wijze mee aan de uitbreiding van vliegveld Seppe (BIA).
  • Er komt een milieuzone op het water: in de binnenstad en in natuurgebieden zijn vanaf 2030 alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.
  • Breda lobbyt voor een directe treinverbinding naar Utrecht.
  Meer informatie
 • Ruim baan voor voetgangers en fietsers

  Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijker, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

  • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
  • Er komen veel meer woonerven, leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om leefstraten in te richten.
  • Het gebied binnen de singels van Breda wordt autovrij, met creatieve oplossingen voor mensen met een functiebeperking.
  • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
  • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit het stadscentrum en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld door middel van milieuzones.
  • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
  • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
  • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
  • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor.
  • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
  • Op sommige plekken, zoals de Noordelijke Rondweg, wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.
  • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij treinstations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen.
  • Breda introduceert door middel van een pilot de fietstaxi met trapondersteuning op zonnenergie. De bestuurders kunnen ook fungeren als stadsgids vergelijkbaar met de ATEA gidsen op de bootjes van de singel.
  • Breda is een fietsvriendelijke stad. Dat houdt onder meer in dat het beleid aangaande het afvoeren van fout geparkeerde fietsen wordt herzien.
  • Breda faciliteert en stimuleert dat er in Breda een fietsburgemeester wordt aangesteld.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties