In Breda wordt niet gejaagd


op gemeen­te­gronden of in gemeen­te­wa­teren

 • Respect en zorg voor in het wild levende dieren

  Breda is niet alleen verantwoordelijk voor zijn inwoners, maar ook voor de in het wild levende dieren. Toch wordt hun leefgebied ingeperkt en worden ze verjaagd of bejaagd. Jagers en vissers verstoren het evenwicht in de natuur en veroorzaken dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust gelaten worden en de mogelijkheid hebben om in vrijheid te leven.

  • Breda verbiedt de jacht op zijn gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar het geen eigenaar van is. Om illegale jacht en stroperij aan te pakken worden de regels streng gehandhaafd.
  • Hengelen wordt niet langer toegestaan.
  • De gemeente zorgt voor het verbinden en uitbreiden van leefgebieden van in het wild levende dieren. Bij drukke wegen zorgt de gemeente voor de aanleg van groenstroken, veilige oversteekplaatsen voor dieren en gaat maximumsnelheid omlaag.
  • Breda richt de openbare ruimte natuurinclusief in, bijvoorbeeld door aangepast maaibeleid, lokale watertappunten, het plaatsen van vleermuiskasten en vleermuisvriendelijke verlichting, nestgelegenheden voor vogels, insectenhotels, amfibievriendelijk ingerichte straten en putten, en de aanplant van voldoende voedselen waardplanten. Bij elke ingreep of herinrichting van de ruimte wordt rekening gehouden met de klimaatopgave en het versterken van de biodiversiteit.
  • Breda informeert en stimuleert burgers om zelf egelsnelwegen te realiseren door een gat in hun erfafscheiding te maken waardoor egels vrij in en uit de tuinen kunnen lopen.
  • Oevers worden natuurlijk aangelegd. Als dat niet mogelijk is worden bij kades en oevers voorzieningen getroffen zodat te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen, zoals trapjes, vlonders of touwen.
  • Kunstmatige verlichting en geluidsoverlast verstoren het bioritme van mens en dier. Daarom is Breda uiterst terughoudend bij het verlichten van parken en natuurgebieden en bij het aanhouden van verlichting in gebouwen. Indien verlichting echt noodzakelijk is, kiest Breda voor de meest diervriendelijke optie en het beschermen van de rust in natuurgebieden. Groen en water worden niet direct aangelicht en armaturen stralen geen licht naar boven uit.
  • Breda zet in op het voork√≥men van overlast door in het wild levende dieren. Daarom worden bijvoorbeeld nestkasten geplaatst om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken, zorgt de gemeente voor gevarieerde aanplant van groen, komt er een voederverbod in de openbare ruimte en worden er, waar nodig, rasters geplaatst om dieren te weren bij wegen en in de bebouwde kom. Klemmen, vallen en andere vang- of dodingsmethoden worden niet langer gebruikt.
  • Breda heeft een aanpak voor de preventie van dierziekten en werkt samen met andere overheden en deskundigen om de verspreiding van dierziekten te voorkomen en past het voorzorgsbeginsel toe.
  • Breda ontmoedigt het gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen door bedrijven en inwoners, omdat het gebruik ervan een zeer negatieve impact heeft op de natuur, de biodiversiteit en het welzijn van dieren. Ook het gebruik van nematoden of bacteriepreparaten wordt ontmoedigd, aangezien ook nematoden en bacteriepreparaten een negatieve impact hebben op vlinders en andere insecten.
  • Breda handhaaft op de afbraak van de natuurlijke leefgebieden van wilde dieren.
  • Breda beschermt haar zandpaden. Zandpaden hebben belangrijke ecologische waarde, maken deel uit van het natuurlijk leefgebied van dieren en het zijn ecologische verbindingszones.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer