Aandacht voor dieren en natuur tijdens de jaar­wis­seling


Motie verworpen

2 juni 2022

Deze motie hoort bij het vuurwerkbeleid 2022-2023

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

We stellen vast dat:

 • het college van B&W op grond van artikel 2:77 van de APV 2018 de bevoegdheid heeft vuurwerkvrije zones aan te wijzen;
 • de gemeenteraad het college heeft opgedragen met een stoplichtmodel in de stad vuurwerkzones aan te wijzen: groene zones zijn gericht op samenkomst, oranje zones volgen het landelijke vuurwerkbeleid en rode zones zijn vuurwerkvrij;
 • de gemeenteraad in 2020 al heeft uitgesproken dat hij locaties waar dieren overlast ervaren, vuurwerk vrij wil zien waarbij kinderboerderijen en het dierenasiel expliciet zijn genoemd;
 • het college in haar raadsbrief d.d. 20 oktober 2020 het voornemen met de raad heeft gedeeld om vanuit het oogpunt van dierenwelzijn vier kinderboerderijen als vuurwerkvrije zone aan te wijzen;
 • het college in sessies gehouden op 14 april 2022 en 25 mei 2022 de raad om wensen en bedenkingen heeft gevraagd ten aanzien van het aanwijzen van groene, oranje en rode zones.

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

 • de raad nog altijd vindt dat locaties waar dieren overlast van vuurwerk ervaren vuurwerkvrij zouden moeten zijn;
 • in dat kader het aanwijzen van de kinderboerderijen als rode zones wordt ondersteund door de raad;
 • het Bredase buitengebied - veel meer dan binnen de bebouwde kom - bewoond wordt door vele wilde en tienduizenden productiedieren en door relatief weinig mensen;
 • vuurwerk bij uitstek een aangelegenheid is voor mensen en niet voor dieren en/of de natuur; een vuurwerkvrij buitengebied voor de vele dieren die daar leven meer rust en minder stress, leed en mortaliteit kan betekenen terwijl in de bebouwde kom mensen hun vuurwerk afsteken; vanuit het oogpunt van handhaafbaarheid, duidelijkheid en eenduidigheid van regels, grote versnippering van kleinere vuurwerkvrije zones onwenselijk is.

We geven het college opdracht om:

 • bij het vaststellen van vuurwerkvrije zones voor de jaarwisseling 2022-2023 het buitengebied van Breda - dat wil zeggen gebieden die buiten de bebouwde kom (zoals ter plaatse aangewezen door het college) liggen - als rode (vuurwerkvrije) zone aan te wijzen;
 • bij het vaststellen van vuurwerkvrije zones voor de jaarwisseling 2022-2023 ook Dierenopvangcentrum Breda en omstreken ("DOC" aan de Oude Baan 60) als vuurwerkvrije zone aan te wijzen.

Dit hebben we besloten in de openbare vergadering van 2 juni 2022.Status

Verworpen

Voor

Tegen